• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

معاونتها: معاونت اداری و مالی
نام: ---
سمت: دورنگار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22281667
نام: ابوالقاسم عبادی
سمت: کارگزینی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2237
نام: احمدرضا هامونی حقیقت
سمت: معاون اداری و مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2022
نام: امیرحسین جعفری
سمت: میهمانسرا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3301
نام: ایثار ایوبی
سمت: کارگزینی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2236
نام: بهروز اصلان پرویز
سمت: کارپردازی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2233
نام: حسن جهانتاب
سمت: مسئول نگهبانی و حفاظت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2240
نام: حسین شیرازی
سمت: حسابداری و حقوق و دستمزد
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2046
نام: داود جنگی
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2245
نام: رحمان حاج علیخانی
سمت: دفتر طرحهای عمرانی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2239
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo