• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“انتشارات”

نشریهٔ اخبار, فصل‌نامهٔ اخبار پژوهشکده
شمارهٔ فعلی (شمارهٔ 94)


1. از دانشگاه ارفع‌الدوله تا پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
2. مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
3. دو مدیریت جدید، زیر نظر معاونت پژوهشی
4. تحولات مدیریتی در پژوهشکدهٔ ریاضیات - شعبهٔ اصفهان
5. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با مدیریت جدید
6. سیزده سال با جبر عملگرها
7. پژوهشگاه بین‌المللی بنف برای نوآوری و اکتشاف در ریاضیات
8. مقایسهٔ دانشگاه پرینستون با گذشتهٔ آن
9. باید کارگاه و کنفرانس برگزار کنید
10. رویدادها (پاییز ۱۳۹۸)


شماره‌های پیشین

دانلود شماره‌های پیشین 94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,
     
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo