• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: شیرین داورپناه
سمت: مسئول دفتر همکاریهای پژوهشگاه و سرن
پست الکترونیک: shirin@theory.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 5044
نام: شیما اصنافی
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: shimaasnafi@gmail.com
شماره تلفن: 75310
نام: شیوا رستم زاده
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: sh_rostamzadeh@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: صالح بشیری
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 75312
نام: صدیقه تیزچنگ
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: s.tizchang@ipm.ir
شماره تلفن: 5080
نام: صدیقه هاشمی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: hashemiphys@ipm.ir
شماره تلفن: 75304
نام: عصمت درویش
سمت: محقق
پست الکترونیک: esmatdarvish@ipm.ir
شماره تلفن: 5080
نام: علی دخانی
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 75017
نام: علی ناصح
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: naseh@ipm.ir
شماره تلفن: 5015
نام: علیرضا علمایی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: olamaei@ipm.ir
شماره تلفن: 5081
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo