• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: زکیه سادات حسینی نژاد
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: z.hoseininejad@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: سعید جمیلی
سمت: همکار آزمایشگاه
پست الکترونیک: saeidjamili67@gmail.com
شماره تلفن: 5025
نام: سمیرا کسایی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: sskasaei@ipm.ir
شماره تلفن: 75012
نام: سیاوش نشاط پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: neshatpour@ipm.ir
شماره تلفن: 5027
نام: سید محسن اعتصامی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: sm.etesami@ipm.ir
شماره تلفن: 75307
نام: سیما بشیری
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: simabashiri@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: سیما رفیعی
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: rafei@ipm.ir
شماره تلفن: 5027
نام: شاهین روحانی
سمت: محقق پیش کسوت پژوهشگاه
پست الکترونیک: rouhani@ipm.ir
شماره تلفن: 75308
نام: شاهین صنایع حجری
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: sanayehajari@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
نام: شیرین چنارانی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: shchenarani@ipm.ir
شماره تلفن: 75315
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo