• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: حبیبه علیزاده
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: particles@ipm.ir
شماره تلفن: 5050
نام: حسام الدین ارفعی
سمت: عضو پیشکسوت پژوهشگاه
پست الکترونیک: arfaei@ipm.ir
شماره تلفن: 5030
نام: حسین سیدی
سمت: مسئول کامپیوتر و شبکه
پست الکترونیک: seyedi@ipm.ir
شماره تلفن: 5016
نام: حسین صابری
سمت: پژوهشگر پسادکتری ارشد
پست الکترونیک: hsaberi@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
نام: حمزه خانپور
سمت: محقق
پست الکترونیک: hamzeh.khanpour@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: داریوش حاجی رئیسی
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: daruoshraissi96@ipm.ir
شماره تلفن: 75017
نام: رضا پیرمرادیان
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: rezapirmoradian@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: رضا جعفری
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 75017
نام: رقیه قاسمی
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: ghasemi@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: زهرا مولائی
سمت: محقق
پست الکترونیک: zmolaee@ipm.ir
شماره تلفن: 75012
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo