• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: آمنه کارگریان
سمت: محقق
پست الکترونیک: akargarian@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: احمد شیرزاد
سمت: محقق
پست الکترونیک: shirzad@ipm.ir
شماره تلفن: 75308
نام: الهام زارعیان
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5027
نام: امین فرجی آستانه
سمت: محقق
پست الکترونیک: faraji@ipm.ir
شماره تلفن: 75307
نام: ایمان باقری
سمت: کارپرداز
پست الکترونیک: i_bagheri@ipm.ir
شماره تلفن: 5024
نام: بهراد تقوی زنجانی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: btaghavi@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: بهرام مشحون
سمت: محقق
پست الکترونیک: mashhoonb@ipm.ir
شماره تلفن: 5030
نام: بهزاد بقراطی
سمت: محقق
پست الکترونیک: b.boghrati@ipm.ir
شماره تلفن: 5012
نام: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
سمت: دفتر پژوهشکده
پست الکترونیک: particles@ipm.ir
شماره تلفن: 22809150
نام: حامد زلفی
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: hamedzolphy@ipm.ir
شماره تلفن: 75017
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo