• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

معاونتها: معاونت اداری و مالی
نام: محدثه حسامی
سمت: صدور سند و عامل مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2243
نام: محمد خشه چی
سمت: مسئول کامپیوتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2251-2252
نام: محمدرضا صادقی
سمت: امین اموال و مسئول مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2227
نام: محمدرضا کلانتری
سمت: کارپردازی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2265
نام: مهدی رضوانی
سمت: دفتر حقوقی و امور قراردادها
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2254
نام: ناصر باقری
سمت: تأسیسات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2147-2021
نام: ناهید هویدایی
سمت: تنظیم حسابها
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2246-2244
نام: نیره رمضانی
سمت: صدور سند و عامل مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2219
نام: کامران صدوقی نیا
سمت: دفتر بودجه و تشکیلات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2247
نام: کوروش صفویان
سمت: مدیر امور مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2024
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo