• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

معاونتها: معاونت اداری و مالی
نام: ریحانه پیرمرادی
سمت: دبیرخانه حوزه معاونت اداری و مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2221
نام: زیبا آزادی
سمت: دفتر بودجه و تشکیلات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2258
نام: سارا یاری
سمت: صدور سند و عامل مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2244
نام: سعید شعیبی
سمت: ---
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2261
نام: سینا کشمیری
سمت: دفتر طرحهای عمرانی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2239
نام: شیوا دمیرچی
سمت: مسئول اعتبارات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2250
نام: صدیقه میرزا خانی
سمت: صدور سند و عامل مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2253
نام: عباس بوستانچی کاشانی
سمت: کارشناس پشتیبانی و خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2185
نام: غلامرضا رحمانی
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2023
نام: قدیر نصرالدیوانی
سمت: دفتر حقوقی و امور قراردادها
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2240
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo