• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: هادی مهراب پور
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: hadi.mehrabpour@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: هانیه قاسمی
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: hanie.ghasemy@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: هدا حصاری
سمت: محقق
پست الکترونیک: h.hesari@ipm.ir
شماره تلفن: 75315
نام: وحید آموزگار
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: v.amoozegar@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: کاظم عزیزی
سمت: محقق
پست الکترونیک: k.azizi@ipm.ir
شماره تلفن: 5019
نام: یاسمن حسینی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: yhosseini@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
پژوهشکده ها: پژوهشکده ریاضیات
نام: ابراهیم قربانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2286
نام: الهام پورجانی
سمت: کارشناس کامپیوتر و شبکه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2518
نام: امین نعمت بخش
سمت: دانشجو
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2101
نام: اکرم شیخ علیشاهی
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2100
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo