• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: محمد مجدزاده قائم مقامی
سمت: محقق
پست الکترونیک: m.qaemmaqami@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: محمدرضا خلوتی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: khalvati@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
نام: محمود وحدت روشن
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: mroshan20@ipm.ir
شماره تلفن: 5025
نام: مرتضی اصلانی نژاد
سمت: محقق
پست الکترونیک: m.aslaninejad@ipm.ir
شماره تلفن: 5027
نام: مریم سلیمانی نیا
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: maryam_soleymaninia@ipm.ir
شماره تلفن: 75304
نام: مریم قهرمانی گل
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: m.ghahremani@ipm.ir
شماره تلفن: 75302
نام: مسعود شکری
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: mshokri@ipm.ir
شماره تلفن: 75311
نام: مصطفی سلحشور
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: salahshoor@ipm.ir
شماره تلفن: 75303
نام: ناهید قدرتی پور
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: nghodratipour@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: نفیسه مصباح
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: nmessbah@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo